بارخدایا تومرا از خودم بهتر می شناسی


ومن خود را بیشتر از آنان می شناسمخدایا مرا از آنچه اینان می پندارند نیکوتر قرار ده


و آنچه را که از من نمی دانند بیامرز