هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ،


دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم

 

می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم !